Industrie

Zuiveringsstation Schuwacht – Oasen

Om de waterkwaliteit te verbeteren bouwt Oasen een nieuw zuiveringsstation met een drinkwaterzuivering op basis van de techniek Reverse Osmosis (membraanfiltratie). Hierdoor kan Oasen in de komende jaren zacht water leveren aan de gemeenten Ouderkerk, Nederlek en Krimpen aan den IJssel. Met membraanfiltratie is Oasen gelijk voorbereid op toekomstige bedreigingen van de bron van ons drinkwater, zoals verzilting door klimaatsverandering.

Het uitgangspunt voor de ontwerpopgave van het RO-gebouw is het structuurontwerp Zuiveringsstation Schuwacht. In dit structuurontwerp wordt vanuit een analyse van de bestaande situatie gewerkt naar een ontwerp voor een vernieuwd drinkwaterbedrijf dat zich op passende wijze voegt in het kenmerkende landschap langs de Lek. Met de ontwerpopgave van het RO-gebouw wordt een eerste aanzet gegeven richting de beoogde eindsituatie. Om die reden is de terreinuitwerking uitgaande van de eindsituatie na uitvoering van fase 2 (vervanging filtratievoorzieningen) in de huidige ontwerpopgave meegenomen. Het RO-gebouw heeft een totale afmeting van circa 21 x 32 meter. Achter het huidige AKF gebouw is de meest optimale positie voor het plaatsen van het gebouw. Het terrein is daar nagenoeg vrij van kabels en leidingen en goed bereikbaar voor vrachtverkeer. De strook bij het zwembad is gereserveerd voor de nieuw te plaatsen reinwaterreservoirs en hoge druk sectie. Rondom het gebouw is een verharding aangelegd. Ter plaatsen van diverse vulpunten wordt de verharding vloeistofkerend uitgevoerd.

De nieuwbouw biedt onder andere plaats aan de membraaninstallatie, de pompen, een noodstroominstallatie en een bedieningsruimte voor de procesoperator. Tot 2020 werkt de nieuwe zuivering naast de bestaande installatie. Daarna is het de bedoeling dat de zuivering met membranen al het werk overneemt en de oude installatie uit gebruik genomen wordt.

Zuiveringsstation Hooge Boom – Oasen

Oasen vernieuwt haar zuiveringsstation de Hooge Boom in Kamerik de komende jaren omdat de installatie aan het eind van de technische en economische levensduur is. IA Groep en Factor Architecten ontwikkelde op de locatie de overstromingsrobuuste winputten en heeft nu opdracht om een voorontwerp en PvE (programma van eisen) te maken voor een complete herstructurering van het zuiveringsstation en de nieuwe zuivering.

De locatie gaat van conventionele installatie volledig over op Reverse Osmose zuivering. Het landschap is in samenwerking met Greenlabel NL ontworpen. Het terugbrengen van de oude sloten structuur speelde hier een belangrijke rol in. Deze bieden ruimte om drijvende zonnepanelen te plaatsen die 20% van de totale energie dekt.

In de ontwerpfase is er veel aandacht besteed aan de materiaalkeuze. Vrijwel alle materialen zijn Cradle to Cradle. De bakstenen die zijn verwerkt in het ontwerp, zijn specifiek voor dit project gemaakt een afvalproduct van een ander project dat Oasen heeft.

Watertoren de Meije

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming

Watertoren De Meije ligt ten noordwesten van Woerden in het plaatsje de Meije. Het is een van de laatste watertorens in eigendom van drinkwaterbedrijf Oasen. De toren is in de regio bekend onder de naam ‘Pietje Potlood’ of ‘Het Zoutvat’ en heeft sinds 2001 de status van rijksmonument. De watertoren werd gebouwd in 1931-1932 en is 58 meter hoog. In 1977 is hij gerestaureerd en werd wit geschilderd in plaats van het ‘oude’ grijs.

het meest haalbaar werd geacht verder is uitgewerkt in mogelijk programma, schetsontwerp, bouwkostenraming, investeringsraming en exploitatieraming. Het plan combineert een aantal die allen gericht zijn op de natuur en recreatie rondom de Nieuwkoopse plassen en de activiteiten van drinkwaterbedrijf Oasen. Hiervoor is in het schetsontwerp extra vloeroppervlak en daglichttoetreding gecreëerd door middel van toevoeging van een aantal extra vloeren en raamopeningen.

 

Zuiveringsstation Oasen

Het vernieuwen van het drinkwaterbedrijf is verspreid over een tijdsbestek van ongeveer 15 jaar. Bij de conceptbepaling heeft Factor Architecten gekeken naar de verschillende fasen die er doorlopen moeten worden om drinkwater te kunnen blijven leveren. De nieuw te bouwen gebouwen hebben door hun afmetingen een grote impact op de omgeving. Inpassing in de omgeving is daarom een belangrijk thema, zowel in de aansluiting op het landschap als in de aansluiting op de bestaande bebouwing.

Daarnaast is functionaliteit een belangrijk speerpunt. Dit heeft invloed op de positionering van gebouwen ten opzichte van elkaar maar ook op het interieur. De groene kwaliteiten van het terrein worden versterkt door de structuur van het water te laten zien. In de bestaande situatie is er weinig doorzicht vanaf de dijk. Door toepassing van landschappelijke elementen kunnen er meer doorzichten gecreëerd worden. Dit zorgt voor meer openheid en lucht. Vanaf de dijk ontstaat er contact met de Lek.

De afmetingen (footprint en gebouwhoogte) van de reinwaterresevoirs en van het distributiegebouw hebben een grote impact op de omgeving. Uitgangspunt is dat het gebouw op de terp moet staan. Om de schaalgrootte te minimaliseren worden er glooiende grondlichamen gebruikt om het aan te laten sluiten op zijn omgeving. In het ontwerp loopt het maaiveld over het gebouw door in noord-zuidelijke richting. De oost- en westzijde worden beëindigd met geveldelen in de vorm van schijven die het grondlichaam ‘afsnijden’.

Voor de afwerking van de gevels is gekozen om beide varianten in beeld te brengen met een robuust donkerbruin gevelmateriaal. De gekozen gevelafwerking geeft in de toekomst de ruimte om het hoofdgebouw op eigen wijze te kunnen invullen. Een robuust gebouw, dat in zijn eenvoud opgaat in het landschap. De materialen dienen aantoonbaar duurzaam te zijn. Hierbij zal de milieubelasting meewegen in de uiteindelijke keuze.

Factor Architecten heeft in het kader van Breeam voor de locatie een pre-assessment uitgevoerd met de ambitie 3-sterren.

Drinkwaterproductiebedrijf Westerterp

Drinkwaterproductiebedrijf Westerterp is een buffer voor het drinkwater in Almere. Almere wil in de toekomst sterk uitbreiden met het aantal huishoudens. Om de nieuwe huishoudens te voorzien van drinkwater wordt de capaciteit van de kelders uitgebreid.

Het bestaande gebouw heeft een pompenruimte en twee reinwaterkelders. De uitbreiding bevat een losstaand gebouw bestaande uit twee reinwaterkelders en een tussengebouw. De reinwaterkelders hebben elk een inhoud van 5000 m3. Het tussengebouw geeft toegang tot beide kelders en dient tevens als verzamelgebouw voor inkomende leidingen.

Het gebouw, geheel vervaardigd uit beton, is aangeaard. Hierdoor past het gebouw in het bestaande landschap. Door de entree van het gebouw te benadrukken zijn er twee hoge betonnen wanden

geplaatst. Tussen deze betonnen wanden komen, onder de entree, de leidingen binnen. Om te garanderen dat het talud niet verzakt, heeft IA Groep onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid.

Hieruit blijkt dat de het talud meer dan 500 mm zal zakken over een periode van 10 jaar. Door het realiseren van een taludplaat wordt dit voorkomen.

Distributiereservoir Vitens Aquaterp

Distributiebedrijf Aquaterp te Lelystad is compleet vernieuwd. Het bestaande gebouw met ondersteunende kantoorfuncties voldeed niet meer aan de eisen. Omdat in het bestaande gebouw veelvuldig asbest is verwerkt was renovatie geen optie.

Factor Architecten heeft in opdracht van Vitens een locatieonderzoek gedaan. Het onderzoek heeft geresulteerd in een drietal concepten op drie verschillende locaties. Aan de hand van het programma van eisen en ervaringen is de omvang van het gebouw bepaald. De drie concepten zijn in een massastudie gepresenteerd. Samen met Vitens is uit deze concepten een specifieke locatie gekozen. Het gekozen ontwerp heeft een duidelijke relatie met de omgeving. Het terrein heeft een groene uitstraling en achter op het terrein ligt een aangeaarde rein waterkelder. Dit thema is doorgezet in de architectuur.

Door het gebouw in drie massa’s te verdelen, kreeg het de maat van de omgeving. Elke massa heeft zijn eigen functie. Aan de achterzijde ligt een garagebox met ondersteunende functies. De massa in het midden is het productiegedeelte. Aan de voorzijde van het gebouw is de blauwe, markante toren geplaatst. Hier zijn de kantoren gesitueerd. De blauwe toren is een knipoog naar de gesloopte blauwe toren van het verleden. De drie massa’s zijn verbonden door een rondomliggend grondlichaam, om zo de groene omgeving te versterken. Door het grondlichaam door te zetten naar de eerste verdieping oogt het gebouw kleinschalig. Het gebouw heeft een betonnen draagconstructie. De toren is voorzien van houtskeletbouw wanden.

Het interieur van Aquaterp is sober en doelmatig. De toepassing van materialen is grotendeels voorgeschreven in standaarden van de opdrachtgever. In de pompenruimte heeft de industrie-uitstraling de overhand. Door toepassing van houtwolcementplaten wordt het geluid gereduceerd. De platen zijn subtiel aan het plafond bevestigd. De kleurstelling van de leidingen, pompen en hydrofoorketels zijn rustig en herkenbaar.

De kantoortoren is aan de buitenzijde afgewerkt met Raficlad. Dit is een composiet plaat en vervaardigd in dezelfde plaats, Lelystad. Het geeft de toren een memorabele uitstraling. De blauwe kleur en de transparantie van het gevelmateriaal zijn een verwijzing naar water. De kantoren zijn sober en functioneel uitgevoerd. De besturingsruimte heeft geen ramen. Om toch daglicht in de ruimte te krijgen is deze voorzien van solartubes.

Centraal Magazijn Vitens Aquaterp

Voor het dagelijks onderhoud aan de infrastructuur van Vitens en alle voorkomende calamiteiten heeft Vitens een Centraal Magazijn. Vitens is voornemens een nieuw Centraal Magazijn te bouwen op de eigen locatie Aquaterp.

Factor Architecten heeft in opdracht van Vitens diverse locatieonderzoeken gedaan. Het onderzoek heeft geresulteerd in drie potentiële locaties. Uit kostenoverweging is de keuze gevallen op de locatie Aquaterp.

De blauwe toren van Aquaterp is voor de locatie het architectonische zwaartepunt. Factor heeft er voor gekozen de hal sober uit te voeren en ten opzichte van de blauwe toren naar achteren te plaatsen. De hal is in de basis een eenvoudige doos. Door de gevelpanelen in diverse grijstinten en strookbreedte uit te voeren ontstaat er een dynamisch geheel. Daar waar het wenselijk is, bijvoorbeeld bij de kantoren, zijn raamstroken ingezet voor daglicht. De stroken zijn van maaiveld tot dakrand en passen in het patroon van de gevel. Oranje is de kleur van het jaar 2013. Het facilitaire blok van de kantine is volledig in oranje uitgevoerd.

Bedrijfsgebouw Klinipath Duiven

Factor Architecten heeft in samenwerking met de holding IA Groep (architectuur, bouwkunde, constructies en installaties) een integraal ontwerp gemaakt voor het nieuwe kantoorgebouw Klinipath in Duiven. Het gebouw is gelegen op een nieuw bedrijventerrein waar enkele bijzondere stedenbouwkundige randvoorwaarden gelden. In de uitwerking van het ontwerp is extra aandacht besteed aan duurzaamheid.

De vorm van de kavel en de eis van maximale bebouwing waren aanleiding tot het ontwerpen van twee volumes die ieder hun eigen richting hebben. Het ene volume bevat het magazijn en is van de doorgaande weg af gericht, terwijl het andere volume met kantoorruimtes zich expressief op de hoek van het kavel presenteert. Onder de kantoren op de begane grond bevinden zich, naast de entree en presentatieruimte, laboratoria en verwerkingsruimten. Door zijn ligging op de hoek van een bebouwingsvlak krijgen veel van de kantoorruimtes een fraai uitzicht op het groen. Aan de achterzijde kijken de directiekantoren en de kantine met bijbehorend balkon uit over het agrarische landschap van De Eng. De keramische gevelbekleding, in een speciale roodpaars gesmoorde kleur, sluit aan bij de traditionele materialen van de nabijgelegen boerderijen.