Wonen

50 Sociale huurwoningen Beltjeshofstraat

Met het project Beltjeshofstraat te Velp krijgt een oud stukje Velp-Zuid een nieuw gezicht. Voor woningcorporatie Vivare ontwierp Factor Architecten samen met aannemer van Wijnen vijftig sociale huurwoningen. Dit project heeft niet alleen impact voor de bewoners zelf, maar ook voor de wijk en de omgeving, en dat voor de lange termijn.

Centraal in de stedenbouwkundige opgave staat de typologie van het tuindorp. Veel van de bestaande woningen in Velp-Zuid zijn gebaseerd op architectonische principes uit deze typologie. De straten zijn echter smal en er is relatief weinig ruimte voor groen. De hofstructuur in het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan zorgt ervoor dat in het plan zowel stedenbouw als architectuur kunnen aansluiten bij de kwaliteiten van een tuindorp.

Zoals in een tuindorp voor de hand ligt, leggen wij een sterke relatie met de groene buitenruimte. Elke woning heeft standaard een groot raam met een lage vensterbank in de achtergevel, om de tuin bij de woonruimte te betrekken en te stimuleren dat deze fraai wordt ingericht en onderhouden door de bewoners. De verschillende woningen kennen diverse bijzondere elementen, te zien op de beelden hieronder. Het gaat veelal om bekende verbijzonderingen uit de tuindorp-traditie, maar dan in een hedendaagse uitwerking, zoals dakoverstekken, luifels, stoepen en muren.

We gaan uit van een bij het Tuindorp passend ambachtelijk materiaalgebruik. De gevel profiteert qua onderhoud en duurzaamheid van dakoverstekken, zowel aan de voorkant als aan de zijkanten. Wij kiezen voor eenheid in materialen, kleuren en detailleringen. Dit zorgt voor herkenbaarheid, maar ook voor eenduidigheid in onderhoudsplannen en beheer.

31 woningen Heelsum

Aan de rand van Dorrestijnplantsoen en grenzend aan een bestaande woonwijk, wordt het woningaanbod in het Gelderse Heelsum uitgebreid met de realisatie van 31 nieuwe sociale huurwoningen. In samenwerking met de aannemer en de landschapsarchitect is gekomen tot een integraal ontwerp met een verassende vormgeving, passend in de omgeving.De bijzondere ligging tussen het plantsoen en de wijk is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. De nieuwe buurt is herkenbaar als één geheel tussen de andere wijken en als buurt aan het park.De rijen woningen zijn eenvoudig van vorm en maken één beweging naar het park. Door de positie van de rijen ontstaat een opening aan de parkzijde en vloeit het park de wijk binnen. De bijzondere ligging is tot uitdrukking gebracht door een eigenzinnige toepassing van de traditionele gevelsteen. De overgang van de donkere steen aan de wijkzijde naar de lichte steen aan de parkzijde onderstreept de relatie van de wijk met het park. De wijk krijgt zo een eigentijdse en verassende toucht, een eigen identiteit.

 De buurt heeft een eigen identiteit, maar ook de woningen zelf moeten herkenbaar zijn. Opvallende witte kaders steken uit de gevel en vestigen de aandacht op de woningen. Elke woning profileert zich zo duidelijk in de gevel. De witte kaders geven de gevel plasticiteit en maken de wijk levendig. De grote ramen in de kaders zorgen voor maximale interactie tussen de woningen en de straat. Omdat we de kopgevels ook als voorgevels beschouwen, zijn de kaders en grote ramen ook in de kopgevels te vinden. Het verloop in het metselwerk en de kaders versterken elkaar en de verschillende tinten metselwerk dragen bij aan de eigen identiteit van de woning.

Brokking – Wormerveer

Bij het beschouwen van de projectlocatie is gekeken naar de ligging en ruimtelijke context, de kwaliteiten – met name op recreatief gebied – in de directe omgeving, de historie van de locatie en de ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen zelf.

Een uitgebreide analyse van kwaliteiten en mogelijkheden ligt aan de basis van de conceptvisie en is leidend voor de haalbaarheid van de herontwikkelingsstrategie voor het complex. Brokking heeft letterlijk twee kanten. Aan de ene kant is er een stoere, robuuste fabriek, die door zijn nieuwe functies een dynamische, bruisende plek vol ontmoeting wordt. Aan de andere kant is het een prachtige, rustige locatie aan de Zaan en in de polder. Een ideale plek voor ontspanning. Het doel is om op deze locatie een divers programma te faciliteren, waarbij de functies elkaar niet in de weg staan, maar elkaar juist versterken.

In het ontwerp is uitgegaan van een geleidelijke ontwikkeling in de tijd. Eerst wordt ruimte geboden aan creativiteit en innovatie, tentoonstellingen en evenementen, waarvoor in eerste plaats de
bestaande gebouwen worden ingezet. Nadat het complex aan naamsbekendheid heeft gewonnen, kan de door middel van horeca de verblijfskwaliteit worden versterkt en ontstaat een basis voor meerdaagse activiteiten. Ook (water)sport kan een peiler zijn voor de ontwikkeling.

In een later stadium vindt de woningbouwontwikkeling plaats. De combinatie van de rust van water en polder enerzijds en de dynamiek van de activiteiten op de locatie anderzijds maakt Brokking een unieke woonlocatie, waarbij de herontwikkeling van het industriële erfgoed wordt aangevuld met bijpassende nieuwbouw van geschakelde woningen en appartementen. Door het terugbrengen van een haven op de locatie wordt het gevoel van ‘wonen aan het water’ versterkt. De bebouwing wordt compact gehouden, waardoor in het omliggende gebied de natuurwaarden kunnen worden versterkt.

NUON Energiedak

In een periode waarin klimaatverandering hoger op de agenda staat dan ooit, introduceert Nuon dé innovatieve oplossing in duurzame energie: het Nuon Energiedak. Een dak dat energiebesparing en -productie combineert in een stijlvol ontwerp. IA Groep is als adviseur betrokken om het architectonisch vorm te geven en goede bouwkundige details te maken. Om zo te komen tot dit baanbrekend Energieoptimaal renovatieconcept voor de particuliere woningbouw. Op dit moment is het eerste pilotproject gestart.

Uit een analyse van het energieverbruik van Nuon-klanten bleek dat honderdduizenden huizen in Nederland een hoge energierekening hebben als gevolg van slechte dakisolatie. Dergelijke huizen hebben baat bij het Nuon Energiedak, omdat de isolatie zorgt voor een veel lager gasverbruik en de zonnepanelen bovendien de stroom opwekken die nodig is.

Voor bewoners betekent dit dat de lasten omlaag gaan: de besparing op energielasten is groter dan de kosten van de investering. Een financieel aantrekkelijke en bijzonder duurzame oplossing, die er ook nog eens mooi uitziet doordat de zonnepanelen geïntegreerd zijn in het dak. De financiering wordt gedekt door de zogenaamde SvN-duurzaamheidslening, een regeling waarmee het mogelijk is tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan een woning te financieren.

Cindy Kroon, directeur Klanten van Nuon vertelt: “Onze klanten vragen ons om hen te helpen om hun energierekening te verlagen en om hen duurzame energie te bieden. Wij investeren daarom in nieuwe producten en diensten die daarop aansluiten. Dit nieuwe energiedak past in die lijn: het is een mooi voorbeeld van hoe wij onze klanten slim en efficiënt helpen om energie te besparen én op te wekken.”

Woonzorg-complex Het Nieuwe Pelgrim

In het hart van Gaanderen, aan de Hoofdstraat nabij het station, komt een geheel nieuw woonzorg-complex: Het Nieuwe Pelgrim. Kenmerkend aan het plan is de historierijke locatie en de inrichting van de woon-/leefomgeving. Door opdeling van het grote gebouw in kleine metselwerk volumes (in eigen karakteristieke) kleur ontstaat een schaal die past bij de bebouwing langs de Hoofdstraat. In de lifthal op de begane grond van het gebouw komen enkele kenmerkende stalen ornamenten uit de oude fabriek terug.

Naast zelfstandige woningen voor ouderen met of zonder zorgvraag worden in het complex twee groepen van 7 woningen voor dementerende ouderen gerealiseerd, met gemeenschappelijke woonkamer, keuken en ruim dakterras. Binnen dit kleinschalige groepswonen is ook voor deze doelgroep gekozen voor een zo zelfstandig mogelijke woonruimte die zo veel mogelijk lijkt op een normale thuissituatie.

In het woonzorgcomplex wordt ook een grote ontmoetingsruimte met restaurant, dagvoorziening en winkelfunctie gerealiseerd. De ontmoetingsruimte moet uitgroeien tot een trefpunt voor gebruikers van binnen en buiten het complex. Ook het interieur en de inrichting van deze ruimte is door Factor Architecten vormgegeven.

Op de begane grond van één van de gebouwvleugels wordt een huisartsenpraktijk gerealiseerd. Het nieuwe gebouw is ontworpen door Factor Architecten, in opdracht van Sité Woondiensten en Klaassen Vastgoedontwikkeling. Zorginstelling Sensire is partner in de ontwikkeling van het gebouw. Het vernieuwende zorgconcept in Het Nieuwe Pelgrim zal vooruitlopen op de toekomstige scheiding van wonen en zorg.

Rabobank + 8 appartementen Ermelo

Het plan omvat een bank en winkelruimten op de begane grond en negen appartementen in de twee lagen daarboven. In de kap ontstaat er voor de bovenste appartementen extra leef- en opslagruimte. Het complex staat op een markante plek in Ermelo. Er is dan ook gekozen voor een statige architectuur die verwijst naar de villa´s uit de dichtbij gelegen Rietlaan.

De plattegrond van het gebouw bestaat uit een kruisvorm, met in het midden van dit kruis het trappenhuis en de lift. In de voorgevel is ter plaatse van de entree een accent gemaakt door plaatselijk de gevel naar voren te plaatsen en de gootlijn een fractie hoger te leggen.

In combinatie met de terugspringende delen aan de oost- en westzijde wordt de voorgevel opgeknipt in fragmenten die passen in de schaal van de omgeving. Door ter plaatse van deze delen de kap ook wat terug te laten springen, ontstaat een geleidelijke overgang naar de belendende bebouwing.

Centrumplan Kerkdriel

In het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Gasthuisstraat in Kerkdriel wordt gebouwd aan een complex bestaande uit een supermarkt en diverse kleinere winkels (totaal 4200 m2) met een parkeerkelder voor ruim 100 auto’s.

Op het dak van de winkels wordt een daktuin gerealiseerd met daar omheen 48 appartementen. De nieuwe bebouwing wordt, evenals de rest van het centrumplan, ingepast in de bestaande bebouwing, waarbij de sfeer van het dorpshart zoveel mogelijk wordt gerespecteerd.

20 Patiowoningen Beersebaan Cuijk

Aan de Beersebaan, een hoofdontsluitingsweg van Cuijk, zijn twintig patiowoningen gerealiseerd. Het plan bestaat uit twee blokken met respectievelijk 8 en 12 woningen.

Aan de straatzijde hebben de woningen een strak en massief uiterlijk gekregen om het brede straatprofiel van de Beersebaan een duidelijke afbakening te geven. De patiowoningen bestaan uit één laag met een optie om er een tweede laag op te zetten. Hiermee sluit het project qua maat en schaal goed aan op de achterliggende villawijk.

Het metselwerk in de voorgevel is uitgevoerd in twee kleuren, waardoor er een geleding in de gevel ontstaat. Het doel daarbij is dat de schijven voor elkaar langslopen en in elkaar grijpen (als een coulissen landschap). Hierdoor ontstaat een dynamisch gevelbeeld. Om het spel tussen de schijven zo sterk mogelijk uit te laten komen en ruis zoveel mogelijk te vermijden zijn de kozijnen, de draaiende delen en de voeg qua kleur dicht bij de kleur van de steen gekozen.

In het plan zijn twee woningtypen gemaakt met allebei een eigen karakter. Het ene type heeft een separate keuken, waarbij zowel de woonkamer als keuken een eigen toegang hebben naar de patio. Het andere type heeft een zeer royale woonkamer met een half open keuken, waarbij de woonkamer over de volle gevelbreedte aan de patio grenst.